OSTATNIE WOLNE MIEJSCA KURSY TRENERSKIE UEFA B i UEFA B wyrównawczy

Terminy kursów trenerskich organizowanych przez Podlaski ZPN w najbliższym czasie:

UEFA B Białystok listopad 2018 – maj 2019 ( cena kursu 2250 zł )

UEFA B wyrównawczy Białystok listopad 2018 – marzec 2019 ( cena kursu 1700 zł )

Wyciąg z uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

 

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

 

 

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

 • posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi – do 23 sierpnia 2013 roku,

 

 • W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

 

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

 

 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 • 100% obecność na zajęciach kursu,

 

 • prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

 

 • odbycie stażu trenerskiego,

 

 • zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

 • 1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
 • 2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
 • 3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i
 • 4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1.1 100% obecność na zajęciach kursu,

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

1.3 odbycie stażu trenerskiego,

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Bogusław Nos 503 135 936

Artur Woroniecki 600 330 740