Statutu Podlaskiego ZPN po uchwaleniu poprawek
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Podlaskiego ZPN
w dniu 22.06.2014 r w Białymstoku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Podlaskiego ZPN w dniu 22 czerwca 2014 w związku z
przyjęciem 54 poprawek do statutu uchwała tekst jednolity Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej:

.

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Podlaski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Podlaski ZPN” jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Terenem działania Podlaskiego ZPN jest obszar województwa podlaskiego, a siedziba władz Związku jest miasto Białystok.

§ 3

Podlaski Związek Piłki Nożnej posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Podlaski ZPN jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu piłki nożnej, neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.
2. Podlaski ZPN działalność opiera na pracy społecznej działaczy, organów Związku oraz pracy zawodowej pracowników etatowych.

§ 5

1. Podlaski ZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, w związku z czym Związek, a także jego kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązują się do:
a) przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair play,
b) przestrzegania obowiązujących „Przepisów gry”, przyjętych przez International Football Association Board (iFAB).
c) przestrzegania Statutu, przepisów i decyzji PZPN przy realizacji zadań zleconych przez PZPN,
d) uznania jurysdykcji Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN w sporach piłkarskich, stosownie do odnośnych przepisów PZPN,
e) kierowanie w ostatniej instancji sporów o charakterze krajowym wynikłych lub związanych ze stosowaniem Statutu lub przepisów Związku, nie należących do kompetencji piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN i Podlaskiego ZPN, wyłącznie do niezależnego i bezstronnego sądu arbitrażowego, działającego zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem sądu powszechnego.
2. Podlaski ZPN może być członkiem innych organizacji działających w strukturach kultury fizycznej i sportu.
3. Podlaski ZPN działa zgodnie z z Prawem o stowarzyszeniach i innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

§ 6

Podlaski ZPN samodzielnie określa cele, programy działania, struktury organizacyjne, uchwała akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały organizacyjne.

§ 7

1. Podlaski ZPN posiada odznakę organizacyjną i honorową, emblemat i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zarząd Podlaskiego ZPN w formie odrębnej uchwały określa barwy związku, treść i kształt odznaki organizacyjnej, emblematu (logo) i sztandaru Związku.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STATUTOWE PODLASKIEGO ZPN ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celami działania Podlaskiego ZPN są:
1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w województwie podlaskim.
2. Koordynacja i integracja działań organów Związku i ich członków celem uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
3. Ochrona praw i interesów członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy oraz działaczy piłkarskich w szczególności wobec władz samorządowych i sportowych, a także innych stowarzyszeń i organizacji.
4. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport piłki nożnej przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.
5. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Związku.
6. Do osiągnięcia celów , o których mowa w niniejszym paragrafie, Podlaski ZPN może wydawać uchwały i decyzje wiążące członków Związku, inne organizacje działające w sporcie piłki nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, menadżerów ds. piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich.

§ 9

Podlaski ZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Zrzeszanie stowarzyszeń sportu piłki nożnej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób prawnych, których celem jest działalność w zakresie sportu piłki nożnej mężczyzn i kobiet, futsalu i piłki plażowej.
2. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej mężczyzn i kobiet, futsalu i piłki plażowej oraz kierowanie działaniami związanymi związanymi z ich uprawianiem w województwie.
3. Organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we wszystkich kategoriach wiekowych, także wśród kobiet, futsalu i piłce plażowej.
4. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz realizacja doszkalania trenerów , instruktorów, sędziów, zawodników, organizatorów imprez sportowych , działaczy społecznych i pracowników etatowych Związku.
5. Opracowywanie regulaminów rozgrywek, wydawanie komunikatów i innych materiałów organizacyjnych i szkoleniowych.
6. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Podlaskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menadżerów ds. piłkarzy, sędziów i działaczy przepisów niniejszego statutu, regulaminów oraz Uchwał PZPN i Podlaskiego ZPN.
7. Przygotowywanie i zgłaszanie zespołów reprezentacyjnych Związku do udziału w rozgrywkach międzyzwiązkowych i ogólnopolskich.
8. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków Podlaskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłki nożnej i działaczy za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim.
9. Wspieranie działalności UKS-ów oraz szkół i ośrodków kształcących dzieci i młodzież na rzecz sportu piłkarskiego.
10. Nadawanie klubom piłkarskim, trenerom, instruktorom i sędziom piłkarskim licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, w sposób określony stosownymi uchwałami Zarządu PZPN i Podlaskiego ZPN.
11. Organizację walnych zebrań delegatów związku, posiedzeń organów związku, narad działaczy, konferencji i kursów szkoleniowych oraz spotkań okazjonalnych dla organów i członków Podlaskiego ZPN i ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z tą działalnością.
12. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
13. Podejmowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych.
14. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Podlaskiego ZPN w wyniku ich działalności sportowych w dziedzinie sportu piłki nożnej.
15. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu piłki nożnej.
16. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych przy zastrzeżeniu, że Podlaski ZPN ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących sportu piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego nie zastrzeżonych prawnie dla organów administracji samorządowej lub innych podmiotów.

§ 10

1. Podlaski Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność statutową poprzez swoich członków oraz organy władzy jurysdykcyjnej, dyscyplinarnej i wykonawczej.
2. Podlaski Związek Piłki Nożnej jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych i niemajątkowych w stosunku do prowadzonych przez siebie rozgrywek piłkarskich, w szczególności praw reklamowych i telewizyjnych.

§ 11

Podlaski ZPN prowadzi działalność statutową poprzez następujące organy:

a) Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisję Rewizyjną,
d) Organy jurysdykcyjne
e) Wydziały, Komisje i inne organy wykonawcze.

§ 12

1. Członek statutowego organu Podlaskiego ZPN nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.
2. W kwestiach spornych związanych z pkt 1 niniejszego paragrafu Zarząd działając z własnej inicjatywy lub na wniosek może wyłączyć członka z rozpatrywania spraw spornych lub zagadnień.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

1. Członkami Podlaskiego ZPN są:
a) Kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej mające formy organizacyjno – prawne zgodnie z polskim prawem w szczególności:
. tworzone w formie stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń kultury fizycznej,
. sportowe spółki akcyjne,
. uczniowskie kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie organizowanym przez Podlaski ZPN.
b) dane osoby prawne działające na rzecz sportu piłki nożnej, przyjęte na członka na podstawie uchwały Zarządu Podlaskiego ZPN.

1. Członkostwo powstaje z chwilą przyjęcia w poczet członków przez Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia Klubu lub innego podmiotu posiadającego osobowość prawną. Niniejsze postanowienie dotyczy nowych członków Podlaskiego ZPN, w tym także klubów futsalu i w piłce plażowej (kobiet i mężczyzn).
2. Osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca akcje lub inne tytuły uczestnictwa w klubie sportowym nie może posiadać akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innym klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłki nożnej ani też zasiadać w jego organach a w szczególności nie może być członkiem ich organów statutowych.
3. Członkowie Podlaskiego ZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutów własnych zgodnych ze statutem Podlaskiego ZPN. W przypadku niezgodności ze statutem Podlaskiego ZPN Zarząd wezwie członka do usunięcia rozbieżności wyznaczając termin na dostosowanie statutu do wymogów statutu Podlaskiego ZPN.
4. Członkowie Podlaskiego ZPN staja się równocześnie członkami PZPN.

§ 14

Członkowie Podlaskiego ZPN mają prawo do:

1. Brania udziału w Walnym Zebraniu podlaskiego ZPN za pośrednictwem swoich delegatów.
2. Przedstawiania propozycji dotyczących porządku dziennego Walnego Zebrania delegatów.
3. Wypowiadania się o sprawach polskiej i regionalnej piłki nożnej na zasadach
przewidzianych w niniejszym Statucie oraz w uchwałach Zarządów PZPN i Podlaskiego ZPN.
4. Zgłaszanie kandydatów wybieranych do statutowych organów Związku.
5. Uzyskiwania informacji na temat działalności podlaskiego ZPN za pośrednictwem oficjalnych komunikatów skierowanych do członków Związku.
6. Wykonywania wszystkich innych praw wynikających ze Statutu oraz regulaminów Podlaskiego ZPN.

§ 15

Członkowie Podlaskiego ZPN są zobowiązani do:

1. Przestrzegania statutów, regulaminów, decyzji PZPN i Podlaskiego ZPN i zapewnienia respektowania tych przepisów oraz rozstrzygnięć.
2. Dbania o dobre imię PZPN i Podlaskiego ZPN oraz właściwy klimat wokół polskiej piłki nożnej.
3. Przestrzegania, na podstawie własnych rozwiązań statutowych, zasad uczciwości, integralności i ducha sportowego wyrażających idee fair – play.
4. Dbania o poziom moralno – wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy społecznych , sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.
5. Opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń regulaminowych na rzecz Podlaskiego ZPN w wysokości ustalonej przez Zarząd.
6. Przestrzegania zakazu kierowania sporów piłkarskich do sądów powszechnych przed wyczerpaniem możliwości prawnych ich rozwiązania określonych w przepisach PZPN.
7. Przekazywania do Podlaskiego ZPN aktualnych danych osobowych dotyczących członków Władz Klubu lub innej organizacji członkowskiej oraz innych osób uprawnionych do składania skutecznych oświadczeń woli wobec osób trzecich.
8. Nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez PZPN i Podlaski ZPN lub członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni.
9. Udziału klubu w zawodach organizowanych na szczeblu Podlaskiego ZPN z chwilą otrzymania licencji wydanej przez komisję licencyjną powołaną przez Zarząd Podlaski ZPN.
10. Realizacji uchwał i decyzji podejmowanych przez statutowe organy Podlaskiego ZPN.

§ 16

Członkostwo Podlaskiego ZPN ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Podlaskiego ZPN z dniem jej przyjęcia.
2. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości Podlaskiego ZPN, rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej, nadal istniejącego klubu sportowego z datą prawomocnego orzeczenia w przedmiocie likwidacji lub upadłości.
3. Wykluczenie członka przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Podlaskiego ZPN bądź jego członków przez okres przekraczający 6 miesięcy.
4. Wkluczenia przez Zarząd Podlaskiego ZPN za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz Podlaskiego ZPN lub niepłacenia składek – z data uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie. Uprawomocnienie następuje w przypadku braku odwołania się od decyzji Zarządu przez wykluczonego członka do Walnego Zarządu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia mu decyzji wykluczenia. Odwołanie składa się do biura Podlaskiego ZPN.
5. Wykluczenia członka z Podlaskiego ZPN prawomocna decyzją właściwego organu jurysdykcyjnego Podlaskiego ZPN lub PZPN.
6. Nie przystąpienie do rozgrywek organizowanych przez Podlaski ZPN.
7. Walne Zebranie Delegatów ma kompetencje do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia lub skreślenia członka z Podlaskiego ZPN większością 2/3 oddanych głosów ważnych w obecności bezwzględnej większości delegatów .
8. Rezygnacja z członkostwa w Podlaskim ZPN. Rezygnacja z członkostwa bez wypełnienia wszystkich zobowiązań wobec Podlaskiego ZPN lu
b jego członków nie wygasza odpowiedzialności za zobowiązania.

§ 17

ZAWIESZANIE W SPRAWACH CZŁONKOWSKICH

1. Każdy członek organów Podlaskiego ZPN podejrzany o poważne naruszenie prawa i powtarzające się nie wypełnianie obowiązków może być zawieszony w prawach członkowskich ze skutkiem natychmiastowym przez Zarząd Podlaskiego ZPN. Pozostaje ono ważne do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
2. Każde zwieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliższego Walnego Zebrania Delegatów większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów. Przy braku tej większości zawieszenie automatycznie upada.
3. Zawieszenie członkostwa w Podlaskim ZPN lub w organach Podlaskiego ZPN pociąga za sobą czasową utratę uprawnień członka zarządu. Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji na płaszczyźnie sportowej z zawieszonym członkiem. Wydział Wychowania i Dyscypliny może nałożyć na tych członków określone sankcje.

§ 18

CZŁONKOSTWO HONOROWE

1. Walne Zebranie Delegatów może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu Podlaskiego ZPN godność Prezesa Honorowego i członka Honorowego Podlaskiego ZPN za szczególne zasługi dla organizacji i rozwoju piłki nożnej w województwie.
2. Prezes Honorowy Podlaskiego ZPN może uczestniczyć w posiedzeniu władz Związku i Walnego Zebrania Delegatów z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZĘ PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

§ 19

1. Najwyższą władzą Podlaskiego ZPN jest Walne Zebranie Delegatów. W okresie między jego zebraniami władzę w Związku sprawuje Zarząd Podlaskiego ZPN.
2. Kadencja władz Podlaskiego ZPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasad demokracji i przepisów prawa związkowego.
3. Członkami władz Podlaskiego ZPN nie mogą być osoby karane za przestępstwo umyślne.
4. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu powoduje z mocy prawa wygaśnięcie członkostwa w organach statutowych Podlaskiego ZPN.
5. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego ZPN zachowują mandat do dnia zwołania nowego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Podlaskiego ZPN. Mandat delegata jest ważny 4 lata, wygasa z chwilą śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu, utraty mandatu przez organizację członkowską, którą reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata w tej organizacji na zasadach przewidzianych w jej statucie.
6. Zmiany w składzie delegatów członków Podlaskiego ZPN z powodu wygaśnięcia mandatu muszą być niezwłocznie zgłoszone do Biura Podlaskiego ZPN na piśmie, nie później jednak niż 30 dni przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia tak by możliwe było powiadomienie delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad w terminie przewidzianym w statucie Podlaskiego ZPN.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata na Walne Zebranie PZPN wybranego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Podlaskiego ZPN lub konieczności uzupełnienia limitu delegatów Podlaskiego ZPN na Walne Zebranie Delegatów PZPN mandat (mandaty) na Walne Zebranie PZPN uzyskują kolejni kandydaci, którzy w trakcie wyborów poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Związku uzyskały największą ilość głosów spośród osób, które nie uzyskały mandatu delegata Podlaskiego ZPN na Walne Zebranie PZPN.

§ 20

BIERNE PRAWO WYBORCZE

1. kandydatami na Prezesa podlaskiego ZPN oraz członków Zarządu i Komisji rewizyjnej mogą być osoby zamieszkałe na stałe na terytorium województwa podlaskiego i działające w strukturach Podlaskiego ZPN. Kandydatami, o których mowa powyżej, mogą być jedynie osoby, które nie były karane za przestępstwa umyślne, potwierdza ten fakt pisemnym oświadczeniem oraz osobiście potwierdzą zgodę na kandydowanie w trakcie Walnego Zebrania.
2. Wybory Prezesa Podlaskiego ZPN odbywają się w glosowaniu tajnym.
3. Wybory członków Zarządu Komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
4. Wybory na delegatów na zjazd PZPN odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym – w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
5. Prezes Podlaskiego ZPN po wyborze na tą funkcję nie może pełnić równocześnie funkcji w organach statutowych klubu mającego sekcję piłki nożnej, być właścicielem i udziałowcem członka Podlaskiego ZPN.
6. Prezes Podlaskiego ZPN, członkowie Zarządu oraz Komisji rewizyjnej są wybierani i pełnią swoje funkcję z zachowaniem swojej niezależności i samorządności wynikających w szczególności z prawa o stowarzyszeniach.

§ 21

1. Kandydaci na Prezesa podlaskiego ZPN spośród delegatów lub osób nie będących delegatami, o których mowa w § 20 pkt. 1 powinni być zgłoszeni pisemnie do Dyrektora Biura Podlaskiego ZPN nie później niż 30 dni przed terminem Walnego Zebrania delegatów Podlaskiego ZPN przez co najmniej 15 członków Podlaskiego ZPN przy czym każdy z członków może zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów.
2. Kandydaci na członków Zarządu podlaskiego ZPN spośród delegatów lub osób nie będących delegatami, o których mowa w § 20 pkt. 1 powinni być zgłoszeni pisemnie do Dyrektora Biura Podlaskiego ZPN nie później niż 30 dni przed terminem Walnego Zebrania delegatów Podlaskiego ZPN przez co najmniej 8 członków Podlaskiego ZPN przy czym każdy z członków może zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów.
3. Lista zgłoszonych kandydatów na Prezesa Członków Zarządu i Komisji rewizyjnej Podlaskiego ZPN spełniających wymogi, o których mowa w § 20 oraz § 21 zostanie sporządzona nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania i będzie dostępna w Biurze Związku do wiadomości członków Podlaskiego ZPN.

§ 22

KOOPTACJA CZŁONKÓW WŁADZ

Zarząd i Komisja rewizyjna dokonują kooptacji do swojego składu nowych osób spośród delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość głosów na miejsce tych, którzy zmarli, ustąpili, zostali odwołani w czasie kadencji lub utracili bierne prawo wyborcze, o którym mowa w § 20. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru.

§ 23

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu lub komisji rewizyjnej, Zarząd podlaskiego ZPN zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistniałej sytuacji. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 6 miesięcy od posiedzenia Zarządu, na którym podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania delegatów.
2. W razie ustąpienia Prezesa Podlaskiego ZPN w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru osoby pełniącej obowiązki Prezesa spośród członków Zarządu w ciągu 14 dni od dnia ustąpienia na posiedzeniu Zarządu Związku.
3. Zarząd w terminie do 6 miesięcy od dnia ustąpienia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów w celu wyboru Prezesa.

§ 24

KOMPETENCJE WALNEGO ZEBRANIA

Do kompetencji walnego Zebrania delegatów należy:
1. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się Podlaskiego ZPN.
2. Uchwalanie programu działania Związku i zaleceń dla Zarządu podlaskiego ZPN.
3. Wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji rewizyjnej.
5. Uchwalanie planów działania Podlaskiego ZPN.
6. Udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji rewizyjnej.
7. Ocena działalności w okresie pomiędzy kolejnymi Walnymi zebraniami Sprawozdawczo – Wyborczymi podlaskiego ZPN, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i członka Honorowego podlaskiego ZPN.
9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub wykluczenia ze Związku.
10. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków Podlaskiego ZPN.
11. Wybór Delegatów na Walne Zebranie PZPN.

§ 25

CZYNNE PRAWO WYBORCZE

1. W walnym Zebraniu delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:
a) Delegaci klubów uczestniczących w rozgrywkach Podlaskiego ZPN posiadający osobowość prawna. Zasady ustalania ilości delegatów dla poszczególnych członków Związku ustala na okres kadencji Zarząd podlaskiego ZPN w formie uchwały.
b) Członkowie Zarządu i komisji rewizyjnej nie będący delegatami, o których mowa w § 25
pkt 1 a), b), c), d), e), f)..
c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet wybranych na plenarnej konferencji wszystkich członków Podlaskiego ZPN uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Podlaski ZPN lub PZPN.
d) 2 delegatów futsalu wybranych na plenarnej konferencji wszystkich członków Podlaskiego ZPN uczestniczących w rozgrywkach futsalu organizowanych przez Podlaski ZPN lub PZPN.
e) 3 delegatów organizacji sędziowskiej wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej województwa Podlaskiego.
f) 3 delegatów wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej województwa podlaskiego.
2. Z głosem doradczym:
a) członkowie honorowi Podlaskiego ZPN
b) goście zaproszeni pisemnie przez Prezesa Podlaskiego ZPN,
c) kandydaci do władz Podlaskiego ZPN spełniający wymogi w § 21, 22.
3. Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo – Wyborcze Podlaskiego ZPN odbywa się najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego PZPN.
4. W Walnym Zebraniu Delegatów nie mogą uczestniczyć delegaci zawieszonych członków (klubów).
5. Członkowie Podlaskiego ZPN są reprezentowani na Walnym Zebraniu Podlaskiego ZPN przez swoich delegatów. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos. Glosować mogą tylko obecni na Walnym Zebraniu delegaci. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika i korespondencyjnie.

§ 26

PORZĄDEK OBRAD

1. Zarząd Podlaskiego ZPN w drodze uchwały ustala porządek obrad Walnego Zebrania delegatów co najmniej na 60 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Podlaskiego ZPN.
2. Porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów może być zmieniony większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.
3. Walne Zebranie Delegatów nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie ujętych w porządku obrad.

§ 27

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Uchwały Walnego Zebrania delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 delegatów w 1 terminie lub w II terminie bez względu na liczbę Delegatów o ile postanowieniem niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Glosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości głosów.
2. W przypadku braku odmiennego rozstrzygnięcia Walnego Zebrania Delegatów, podjęte przez nie uchwały i decyzje są obowiązujące wobec członków z chwilą zamknięcia zebrania.

§ 28

KADENCJA WŁADZ PODLASKIEGO ZPN

1. Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się w połowie kadencji, zaś Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbywa się raz na 4 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd na wniosek 2/3 członków
Zarządu, Komisji rewizyjnej Podlaskiego ZPN lub 1/3 łącznej liczby członków Związku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie i nie przerywa kadencji.
4. Nadzwyczajne walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw dla których zostało zwołane.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać porządek obrad oraz uzasadnienie potrzeby jego zwołania.
6. O terminie, miejscu, porządku obrad i regulaminie obrad Walnego Zebrania Delegatów powiadamia delegatów Zarząd Podlaskiego ZPN co najmniej 60 dni przed terminem Zebrania za pomocą listów poleconych na adres wskazany pisemnie do Związku. W przypadku zmiany adresu i nie powiadomienia o tym fakcie Związku informacja wysłana listem poleconym wysłana na pierwotny adres uznana jest za skuteczną.
7. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane członkowi droga elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę w formie pisemnej, podając adres, na które zawiadomienie ma być wysłane.
8. Z zastrzeżeniem § 20 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, Walne Zebranie Delegatów może w szczególnych przypadkach przegłosować tajne głosowanie zwykłą większością głosów.
9. Do ważności Walnego Zebrania podlaskiego ZPN w I terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów, w II terminie bez względu na liczbę delegatów.
10. Dyrektor Biura pełni z urzędu role protokolanta Walnego Zebrania i jest odpowiedzialny za sporządzenie w formie pisemnie protokołu Walnego Zebrania Delegatów, który jest zatwierdzany na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
11. Walne Zebranie otwiera prezes, pierwszy wiceprezes lub osoba upoważniona przez prezesa.

§ 29

ODWOŁANIE LUB CZASOWE ZAWIESZENIE CZŁONKA STATUTOWEGO ORGANU ZWIĄZKU
1. Walne Zebranie Delegatów może odwołać członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej wnosząc
do porządku dziennego Zebrania punkt dotyczący odwołania lub czasowego zawieszenia członków w/w organów z zachowaniem postanowień § 26 pkt. 2, chyba że punkt dotyczący tej sprawy do porządku obrad zgłoszony został przez Zarząd w sposób przewidziany w § 26 pkt. 1.
2. Odwołanie członka Zarządu lub komisji rewizyjnej może nastąpić w razie:
a) Prawomocnego orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji za umyślne przewinienia dyscyplinarne.
b) Rażącego naruszenia przez członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej Statutu lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź zaniechania lub nienależytego wypełniania obowiązków członkowskich.
3. Zawieszenie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić w przypadku:
a) Wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do w/w osoby postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z urzędu.
b) Wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za naruszenie norm etyczno – moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
4. propozycja odwołania lub zawieszenia na czas określony członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej musi być uzasadniona na piśmie . Jest ona wysyłana do Klubów lub innych członków delegujących swoich delegatów na Walne Zebranie wraz z porządkiem obrad.
5. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w stosunku na którego zgłoszona wniosek odwołanie lub czasowe zawieszenie musi mieć zapewnione prawo obrony w trakcie obrad Walnego Zebrania Delegatów.
6. Jeżeli propozycja odwołania w/w osoby ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostanie podtrzymana w chwili zatwierdzania porządku obrad Walne Zebranie delegatów wypowiada się co do niej w głosowaniu. Dla odwołania lub zawieszenia w/w osób konieczna jest bezwzględna większość głosów delegatów.
7. Osoba odwołana lub czasowo zawieszona przestaje pełnić funkcję ze skutkiem natychmiastowym.

§ 30

SKŁAD ZARZĄDU
1. Zarząd Podlaskiego ZPN składa się z 13 osób wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.
2. W skład Zarządu Podlaskiego ZPN wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:
a) Prezes Podlaskiego ZPN,
b) 12 członków zgłoszonych przez delegatów (w tym 4 Wiceprezesi i Sekretarz wybrani przez Zarząd Podlaskiego ZPN z jego członków)
3. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
a) Reprezentowanie Podlaskiego ZPN na zewnątrz oraz działanie w imieniu Związku.
b) Zwoływanie zebrań zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom.
c) Składanie władzom Związku informacji o stanie finansów Podlaskiego ZPN i podejmowanych na bieżąco decyzjach.
4. podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje pierwszy wiceprezes lub wiceprezes upoważniony przez Prezesa.
5. Wiceprezesi lub inni członkowie Zarządu kierują lub nadzorują działalność wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału kompetencji ustalonego przez Zarząd Podlaskiego ZPN.

§ 31

KOMPETENCJE ZARZĄDU
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Walnego Zebrania delegatów,
b) Zarządzanie majątkiem i funduszem Związku,
c) Przyjmowanie planów działania i planów finansowych.
d) Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat regulaminowych na rzecz Podlaskiego ZPN wiążących się z uczestnictwem działalności statutowej Związku.
e) Ustalenie wysokości opłat wiążących się z transferami krajowymi.
f) Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.
g) Uchwalanie i zmienianie regulaminów Wydziałów, Komisji i Biura Związku.
h) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących i członków jurysdykcyjnych.
i) Interpretacja Statutu oraz regulaminów uchwalanych przez Zarząd Związku.
j) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących oraz członków Wydziałów i Komisji Podlaskiego ZPN.
k) Tworzenie w razie potrzeby nowych Komisji i Wydziałów.
l) Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Podlaskiego ZPN na wniosek Prezesa Podlaskiego ZPN.
m) Podejmowanie innych decyzji i Uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonym a należących do kompetencji walnego Zebrania Delegatów, Komisji rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych Związku, Zarząd działa na podstawie regulaminu przyjmowanego przez Zarząd Podlaskiego ZPN na okres Kadencji.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu organem powołanym przez Zarząd do załatwienia spraw i podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki z zakresu działalności Związku jest Prezydium Zarządu składające się z Prezesa oraz Wiceprezesów i sekretarza.
3. Wszystkie Uchwały i Decyzje Prezydium muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. Prezydium działa na podstawie Regulaminu uchwalonego i zatwierdzonego przez Zarząd podlaskiego ZPN.
5. Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Sekretarza. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głos przewodniczącego zebrania Zarządu przy równej ilości głosów jest decydujący.

§ 32

KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, których wyłania się spośród siebie na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Biura w okresie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia wyboru.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności statutowej i własnej działalności gospodarczej Podlaskiego ZPN (o ile ta ostatnia jest prowadzona, a w szczególności przeprowadza kontrolę działalności finansowej oraz kontrolę Uchwał Walnego Zebrania Delegatów Podlaskiego ZPN . Przedmiotem kontroli nie mogą być orzeczenia organów jurysdykcyjnych Podlaskiego ZPN.
3. Komisja rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Związku. Posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
4. Komisja rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień lub sprawozdań oraz usunięcia stwierdzonych 33 nieprawidłowości. Nie ma natomiast uprawnień do występowania z wnioskami do podmiotów i organów sporu Związku.
5. Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków zachować bezstronność oraz dołożyć staranności wynikającej ze szczególnego charakteru powierzonych zadań.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego i zatwierdzonego przez jej członków Regulaminu.
8. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędną jest co najmniej obecność co najmniej 2 członków w tym Przewodniczącego lub sekretarza. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
ORGANY JURYSDYKCYJNE PODLASKIEGO ZPN

§ 33

WŁADZE JURYSDYKCYJNE PODLASKIEGO ZPN
Organy Jurysdykcyjne Podlaskiego ZPN są uprawnione do sprawowania odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy, obserwatorów, delegatów, działaczy, a także do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów majątkowych i niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody oraz stosowania regulaminów i przepisów związkowych wobec wskazanych powyżej osób.

§ 34

PRAWO NAKŁADANIA SANKCJI
Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne maja prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków Podlaskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się do naruszeń określonych przepisów i zasad w sporcie piłki nożnej, a także nie stosujących się do orzeczeń organów jurysdykcyjnych Podlaskiego ZPN.

§ 35

ORGANY JURYSDYKCYJNE
1. Organami jurysdykcyjnymi podlaskiego ZPN są: Wydział Wychowania i Dyscypliny, Wydział Gier i ewidencji, Komisja ds. Licencji Klubowych, Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych oraz Związkowa Komisja Odwoławcza.
2. Członkowie organów jurysdykcyjnych są powoływani na czteroletnia kadencję.
3. Organem dyscyplinarnym podlaskiego ZPN I instancji jest Wydział Wychowania i Dyscypliny a organem II instancji Związkowa Komisja Odwoławcza. Członkowie organu dyscyplinarnego I instancji nie mogą być jednocześnie członkami Związkowej Komisji Odwoławczej.
4. Organem ds. przyznawania licencji I instancji jest: komisja ds. Licencji Klubowych a organem instancji mogą być członkami instancji odwoławczej.
5. Organem prowadzącym rozgrywki I instancji jest Wydział Gier i Ewidencji, a organem II instancji jest Związkowa Komisja odwoławcza. Członkowie Organu I instancji nie mogą być członkami instancji odwoławczej.
6. Członkami organów jurysdykcyjnych Podlaskiego ZPN mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do członków innych organów Podlaskiego ZPN, w tym organów wykonawczych.
7. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów i Komisji podlaskiego ZPN określa w formie regulaminów Zarząd Podlaskiego ZPN.
8. W przypadku rozgrywek zleconych przez polski Związek Piłki Nożnej organem odwoławczym od orzeczeń organów jurysdykcyjnych podlaskiego ZPN może być organ PZPN wskazany we właściwym regulaminie.

§ 36

POWOŁYWANIE ORGANÓW JURYSDYKCYJNYCH
1. Przewodniczących Wydziału Wychowania i Dyscypliny, Wydziału Gier i Ewidencji, Komisji ds. Licencji Klubowych, Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych oraz Związkowej Komisji Odwoławczej powołuje i odwołuje Zarząd Podlaskiego ZPN na wniosek Prezesa Związku.
2. Członków organów jurysdykcyjnych powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Przewodniczących tych organów lub na wniosek Prezesa.

§ 37

ZASADA DWUINSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuję zasada dwuinstancyjności.
2. Do kompetencji Wydziału Wychowania i Dyscypliny jako organu I instancji w szczególności należy:

a) Orzekanie dyscyplinarne w sprawach sportowych za wykroczenia popełniane podczas i w związku z zawodami sportowymi na szczeblu Podlaskiego ZPN lub prowadzonych przez Podlaski ZPN a zleconych przez PZPN.
b) Rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych.
c) Orzekanie dyscyplinarne w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Podlaskiego ZPN lub prowadzonych przez Podlaski ZPN a zleconych przez PZPN.
d) Orzekanie w związku z naruszeniem przez trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
e) Rozpatrywanie spraw członków, organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Podlaskiego PZPN, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy, oraz działaczy piłkarskich obwinianych o naruszenie norm etyczno – moralnych lub nie przestrzegających Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Podlaskiego ZPN w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i naruszeniem reguł gry.
3. Wydział Wychowania i Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz 2-8 członków. Dla ważności jego decyzji wymagana jest obecność co najmniej 2 jej członków.
4. Wydział Wychowania i Dyscypliny ZPN działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Podlaski ZPN oraz regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
5. Druga instancją w postępowaniu dyscyplinarnym właściwym dla Podlaskiego ZPN jest Związkowa Komisja Odwoławcza Podlaskiego ZPN, która rozpatruje odwołania od decyzji Wydziału Wychowania i Dyscypliny oraz Wydziału Gier i Ewidencji. W skład komisji wchodzi 5
-8 osób a orzekanie odbywa się w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 38

KARY DYSCYPLINARNE
1. Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary dyscyplinarne, które dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.
2. Karami zasadniczymi są:
a) Upomnienie.
b) Nagana.
d) Zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe.
e) Dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub stała.
f) Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub w określonej ilości meczów z udziałem publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedziba Klubu.
g) Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych będących siedziba Klubu.
h) Weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) z zastrzeżeniem kar regulaminowych orzekanych przez Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN.
i) Zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców danego Klubu na mecze piłkarskie.
j) Zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych lub czasowych) do Klubu.
k) Przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej.
l)Czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji dla Klubu.
m) Inne zgodnie z regulaminem Dyscyplinarnym PZPN i regulaminami rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Karami dodatkowymi są:
a) kara pieniężna w wysokości określonej przez regulamin Dyscyplinarny PZPN, regulamin Dyscyplinarny Podlaskiego ZPN lub inne regulaminy Podlaskiego ZPN.
b) Pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach na szczeblu Podlaski ZPN.
c) Zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach Podlaski ZPN oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami Podlaskiego ZPN, (czasowy lub stały)
d) Wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla.
e) Osiągnięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji (czasowe lub stale)
f) Obniżenie uprawnień o niższą klasę do prowadzenia zwodów lub obserwacji.
g) Inne zgodne z regulaminem Dyscyplinarnym PZPN i regulaminami rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

ROZDZIAŁ VI
ORGANY WYKONAWCZE PODLASKIEGO ZPN

§ 39

ORGANY WYKONAWCZE I ADMINISTRACYJNE ZWIĄZKU
1. Organami wykonawczymi Związku są:
a) Wydziały i Komisje Podlaskiego ZPN.
b) Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN
2. Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro Podlaskiego ZPN.

§ 40

WYDZIAŁY I KOMISJE PODLASKIEGO ZPN
1. Dla wypełniania statutowych celów i zadań Podlaskiego ZPN związanych z bieżącym prowadzeniem młodzieżowych zespołów reprezentacyjnych, rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej na terenie podlaskiego ZPN, Zarząd powołuje następujące Wydziały:
a) Wydział Szkolenia.
b) Wydział ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
c) Kolegium Sędziów.
d) Wydział Futsalu i Piłki plażowej.
e) Wydział Piłkarstwa Kobiecego.
2. Dla realizacji celów i zadań o których mowa w pkt 1 mogą być, w razie potrzeby powołane także inne Wydziały i Komisje oraz Zespoły Doradcze.
3. Wydziały i Komisje składają się z przewodniczących, sekretarzy oraz pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów wykonawczych.
4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów i Komisji Podlaskiego ZPN określa w formie regulaminów Zarząd Podlaskiego ZPN.

§ 41

KOLEGIUM SĘDZIÓW
1. Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN jest organem wykonawczym Związku, kierującym działalnością sędziów piłkarskich Podlaskiego ZPN.
2. Do kompetencji tego organu w szczególności należy:
a) Zapewnienie przestrzegania przez zawodników gry w piłkę nożną.
b) Wyznaczanie sędziów na zawody organizowane przez Związek.
c) Organizowanie pracy Kolegium Sędziów w ramach Związku we współpracy z Dyrektorem Biura Podlaskiego ZPN.
d) prowadzenie edukacji i szkoleń sędziów piłkarskich w ramach Podlaskiego ZPN.
3. Kadencja Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN jest równa kadencji Zarządu Podlaskiego ZPN.
4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN określa odrębne regulaminy, uchwały Zarządu podlaskiego ZPN.

§ 42

DYREKTOR BIURA PODLASKIEGO ZPN
1. Dyrektor Biura Podlaskiego ZPN jest organem administracyjnym Związku, a swoje funkcje i zadania realizuje przy pomocy pracowników Biura podlaskiego ZPN.
2. Dyrektor Biura Podlaskiego ZPN jest powoływany i odwoływany na wniosek Prezesa przez Zarząd podlaskiego ZPN. Realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę. Podlega bezpośrednio prezesowi Związku.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biura Związku, korzystając z uprawnień przyznanych mu przez Zarząd Związku na podstawie odrębnego regulaminu.
4. Dyrektor Biura uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Ma także prawo brać udział w pracach wszystkich Wydziałów i komisji podlaskiego ZPN.
5. Dyrektor Biura Podlaskiego ZPN odpowiada w szczególności za:
a) Wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu oraz Prezydium Podlaskiego ZPN.
b) Utrzymywanie kontaktów między Podlaskiego ZPN a PZPN oraz wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej.
c) Przestrzeganie regulaminów i innych przepisów Podlaskiego ZPN i PZPN.

§ 43

BIURO PODLASKIEGO ZPN
Biuro Podlaskiego ZPN działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Podlaskiego ZPN. Pracownicy biura podlegają Dyrektorowi Biura.

ROZDZIAŁ VII
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§ 44

1. Podlaski ZPN ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia zasłużonym dla sportu piłki nożnej członkom Podlaskiego ZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom Związku.
2. Najwyższymi wyróżnieniami Podlaskiego ZPN są tytuły:
– Honorowego Prezesa
– Honorowego Członka Podlaskiego ZPN
oraz odznaczenia:
– Diamentowy Medal podlaskiego Związku Piłki Nożnej
– Złoty Medal Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
– Srebrny Medal Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
– Brązowy Medal Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
3. Podlaski ZPN ma również prawo do wyróżniania swoich członków oraz osób wspierających działalność Związku odznakami:
– złotą odznaką Podlaskiego ZPN
– srebrną odznaka Podlaskiego ZPN

– brązową odznaką Podlaskiego ZPN oraz odznakami okolicznościowymi.
4. Podlaski ZPN może występować do władz państwowych sportowych o nadanie odznaczeń członkom Podlaskiego ZN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.
5. Rodzaje odznaczeń, wyróżnień i nagró
d oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy PZPN oraz Podlaskiego ZPN.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE PODLASKIEGO ZPN

§ 45

1. Majątek Podlaskiego ZPN stanowią nieruchomości, fundusze i środki finansowe.
2. Na fundusze Podlaskiego ZPN składają się:
a) Składki roczne członków.
b) Wpływy z umów reklamowych, marketingowych i innych akcji promocyjnych oraz marketingowych.
c) Składki i opłaty związane z transferami oraz rozgrywkami piłkarskimi.
d) Dotacje z PZPN.
e) Dotacje, subwencje darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł.
f) Wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Podlaskiego ZPN, o ile zostanie podjęta w tej sprawie Uchwała Zarządu.
g) Inne wpływy z działalności statutowej Związku.

§ 46

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Podlaskiego Związku Piłki Nożnej oraz jednego z członków Zarządu.
2. Zarząd Podlaskiego ZPN może przyjąć regulamin dotyczący wewnętrznej organizacji, w którym określone zostaną przypadki kolektywnego składania podpisów przez członków władz Związku w sprawach ważnych dla Podlaskiego ZPN w razie nieobecności Prezesa.

§ 47

GOSPODARKA FINANSOWA
1. Podlaski ZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Okresem rozliczeniowym Podlaskiego ZPN jest okres od 1-go stycznia do 31-go grudnia roku kalendarzowego.
3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Podlaski ZPN, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.
4. Kontrolę nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna.

§ 48

ZAWODY REGIONALNE
Podlaski ZPN organizuje i koordynuje wszystkie oficjalne rozgrywki w piłce nożnej, które odbywają się na terenie działania Podlaskiego ZPN oraz rozgrywki zlecone przez PZPN.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

§ 49

PROPOZYCJA ZMIANY STATUTU

uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Podlaskiego ZPN podejmuje Walne Zebranie delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.

§ 50

UCHWALENIE ZMIAN STATUTU
Uchwalenie zmian w Statucie lub uchwalenie nowego Statutu może być przedmiotem Walnego
Zebrania delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone jako punkt w porządku obrad.

§ 51

ROZWIĄZANIE PODLASKIEGO ZPN
1. Decyzja w sprawie rozwiązania Podlaskiego ZPN może zostać podjęta wyłącznie w trakcie obrad Walnego Zebrania delegatów zwołanego specjalnie w tym celu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Podlaskiego ZPN określi sposób likwidacji i na jaki cel przeznaczony zostanie majątek Związku.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

PRAWO INTERPRERTACJI STATUTU
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz w okresie między Walnymi Zebraniami Zarządowi Podlaskiego ZPN.
2. Prawo interpretacji wszystkich Uchwał , Regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Podlaskiego ZPN.
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zmieniające interpretacje Zarządu nie działają wstecz.

§ 53

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd w Białymstoku.

Comments are closed.