Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Podlaski Związek Piłki  ul. Jurowiecka 52,  Białystok 15-101

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej email  biuro@podlaskizpn.orglub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Funkcję Inspektora ochrony danych pełni …………, adres email  biuro@podlaskizpn.org  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie w celu i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, zawartych umowach, udzielonej zgodzie oraz regulaminie organizacyjnym Administratora. Dane osobowe przetwarzane będą ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz automatycznie (system informatyczny).

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane a po tym czasie przez okres i w zakresie jaki przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Panią/Panem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,

– prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem, lub osoba, której dane były przetwarzane cofnęła zgodę i nie ma innej postawy prawnej do ich przetwarzania,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

– prawo do sprzeciwu.

Państwa prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa, do którego przestrzegania jest zobowiązany.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Kontakt z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na terenie Polski: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa i do których został upoważniony. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, nie przeprowadza również tzw. profilowania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami.

Comments are closed.