Uchwała nr 8 / V / 2018 z dnia 24.05.2018 roku Zarządu Podlaskiego ZPN w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System w rozgrywkach IV Ligi na sezon 2018/19 i następne:

I Przyjmuje się Regulamin programu PRO Junior System w rozgrywkach IV Ligi na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:

Regulamin Programu PRO Junior System na sezon 2018/2019 i następne

Art. 1

Cele i założenia Programu

 1. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach IV ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w pierwszej drużynie swojego klubu.
 2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz rozgrywek reprezentacyjnych.
 3. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu oraz turniejów reprezentacyjnych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo.
 4. W programie uczestniczą kluby IV ligi.

Art. 2

Definicje

W rozumieniu niniejszej uchwały:

 1. Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od klubu, w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu;
 2. Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego czasu gry
 3. Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie;
 4. Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu na:

 

 • Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
 • Decyzję podjętą przez Komisję Dyscyplinarną,
 • Nie spełnienie wymagań licencyjnych;

5. Młodzieżowiec – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy.

Przykład: w sezonie 2018/2019 za młodzieżowca może być uważany zawodnik urodzony w 1998 roku lub później – w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego (2019), ukończył on nie więcej niż 21 lat.

6. Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu:

 • Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów),
 • Drugiej drużynie,
 • Pierwszej drużynie;

7. Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w najwyższej możliwej, dla danego klubu, klasie rozgrywkowej;

8. Przerwa – okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia;

9. Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników;

10. Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których rozgrywany jest Oficjalny mecz;

11. Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci elektronicznej w bazie danych PZPN;

12. Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci elektronicznej w bazie danych PZPN;

13. Wychowanek – Młodzieżowiec zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21 rok życia).

Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 2015/2016 do zakończenia sezonu 2017/2018, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe.

Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2014/2015, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2016/2017, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe.

Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 2016/2017 do końca sezonu 2017/2018.

Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2015/2016, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2017/2018.

Art. 3

Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i nagradzania klubów

1. Podstawowe kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków w drużynach uczestniczące w rozgrywkach IV Ligi stanowią minuty rozegrane w ramach wskazanych rozgrywek.

2. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Młodzieżowców i Wychowanków w Oficjalnych meczach klubowych

1) x1 – Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w oficjalnym meczu IV ligi.

2) x2 – Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w oficjalnym meczu IV ligi.

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie gry w oficjalnym meczu IV ligi, otrzyma 10 punktów.

Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie gry w oficjalnym meczu IV ligi, otrzyma 20 punktów.

1. Każdy Młodzieżowiec lub Wychowanek wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od długości doliczonego czasu gry otrzymuje punkty jak za jedną minutę Regulaminowego czasu gry.

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w dodatkowym czasie gry

oficjalnego meczu IV ligi otrzyma 1 punkt.

Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w dodatkowym czasie gry

oficjalnego meczu IV ligi otrzyma 2 punkty.

2. Każdy Młodzieżowiec i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz 5 meczów w rozgrywkach IV Ligi, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w Punktacji końcowej.

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach i rozegrał łącznie 290 minut spełnia wymagania Programu i punkty za jego występy zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej.

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 6 meczach i rozegrał łącznie 260 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 270 minut) i punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej.

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 4 meczach i rozegrał łącznie 280 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 5 meczów) i punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej.

3. Kluby zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek IV Ligi tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji.

Przykład: W przypadku, gdy Klub X zajął w Punktacji końcowej miejsce premiowane nagrodą finansową, ale został zdegradowany, Punktacja końcowa zostaje zaktualizowana i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, które nie zostały zdegradowane i zajęły po aktualizacji miejsca premiowane nagrodą finansową.

Art. 4

Klasyfikacja

 1. Klasyfikacja jest prowadzona wyłącznie dla rozgrywek IV ligi.
 2. Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez Podlaski ZPN.
 3. Każdy klub może zgłosić do Wydziału Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN, zastrzeżenia co do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu.
 4. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 10 dni po zakończeniu rozgrywek danej klasy.

Art. 5

Nagrody finansowe

1. Kluby, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji końcowej klubów IV ligi, otrzymają nagrody w wysokości:

1 miejsce – 9 000,00 zł brutto,

2 miejsce – 7 000,00 zł brutto,

3 miejsce – 4000,00,00 zł brutto,

2. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2018 r.

Prezes

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski

 

Uchwała_podl.zpn_nr 8-V-2018_pro junior podlaski ZPN.