Planowane kursy trenerskie przez Podlaski ZPN :

UEFA A Białystok listopad 2018- sierpień 2019 ( cena kursu 4300 zł )
UEFA B+A Białystok styczeń 2019- wrzesień 2019 ( cena kursu 4900 zł )
UEFA B Białystok listopad 2018 – maj 2019 ( cena kursu 2250 zł )
UEFA B wyrównawczy Białystok listopad 2018 – marzec 2019 ( cena kursu 1700 zł )
Grassroots C Białystok luty 2018 – czerwiec 2019 ( cena kursu 950 zł )

 

Wyciąg z uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji
Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu
informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-
mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z
wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca
wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery
zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN
obowiązków trenera piłki nożnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na
dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej
uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty
wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć
praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może
być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi – do 23 sierpnia
2013 roku,
1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka
nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod
warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013
roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT
systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie
przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia
wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze

przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną
PZPN.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne
określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego
osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu
UEFA A,
1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2.W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

§ 15
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.3 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN
wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która
spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,
1.2 w przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub
Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod
warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i
organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN
uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego
przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA
B i A ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca
dla kobiet.

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna).
2.W pracach Komisji Egzaminacyjnej musi brać udział w charakterze przewodniczącego Komisji –
przedstawiciel PZPN wyznaczony przez Komisję Techniczną PZPN.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum
1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na
poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu
UEFA B) i
1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN
wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.