Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 19 maja 2018 roku upływa 24-miesięczny termin dostosowania statutów stowarzyszeń i związków stowarzyszeń do treści ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP z dnia 19 listopada 2015 roku pod poz. 1923. ( Ustawa 25.09.2015 r. Prawo o stowarzyszeniach )

Zważywszy na fakt, iż większość klubów piłkarskich działa w formie prawnej stowarzyszeń, wobec tego obowiązek dostosowania statutów tych osób prawnych wynikający z art. 8 syt. wyżej aktu normatywnego odnosi się w pełni do wskazanych wyżej organizacji sportowych.

W załączeniu przesyłamy tekst ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w statutach klubów piłkarskich będących stowarzyszeniami powinny obejmować następujące kwestie:

  1. Sformułowanie zapisu, iż: “W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej”.
  2. Sformułowanie zapisu, iż: “Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków” (dotyczy klubów piłkarskich oraz tych WZPN, które posiadają osoby fizyczne jako członków)
  3. Sformułowanie zapisu, iż: “Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją”.
  4. Określenie w statucie sposobu reprezentacji stowarzyszenia (związku stowarzyszeń), w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, np. przez sformułowanie zapisu: “Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesów i Członka Zarządu”.
  5. Sformułowanie zapisów dot. warunków ważności uchwał władz stowarzyszenia ()związku stowarzyszeń), np.:

“a. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów, zaś w II terminie -1/2 delegatów,

b. Uchwały Zarządu /Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków”.

6. Sformułowanie zapisu, iż: “W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu (I możliwość) lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów)(II możliwość)

 

Z poważaniem

Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski