W systemie PZPN24 trwają zapisy na kursy trenerskie w Podlaskim ZPN

KURS UEFA C

UWAGA ! ZMIANA TERMINU KURSU !

Zapisy przesunięte do 22.12.2023

KURS UEFA C 23 II BIAŁYSTOK

Termin kursu: 23.12.2023- 24.03.2024

Termin rejestracji: 22.12.2023

Miejsce kursu: IX LO w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1

Koszt kursu: 1000 zł ( w cenę wliczony jest komplet treningowy i koszulka polo marki ERREA )

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń

Podlaski ZPN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu

KURS UEFA B

UWAGA ! ZMIANA TERMINU KURSU !

Egzamin wstępny, który planowany jest w Białymstoku  27.01.2024.

Termin kursu:

27.01.2024- 18.07.2024

Miejsce kursu :

Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 1

Koszt kursu:

2500 zł ( cena obejmuje pakiet strojów sportowych marki ERREA – komplet treningowy, dres, koszulka polo )

Kurs obejmuje 8 sesji weekendowych sobota-niedziela, 2 spotkania w mikrogrupach, wyjazd studyjny w akademii piłkarskiej i staż w klubie .

Szczegółowy harmonogram kursu przedstawiony zostanie  po egzaminie wstępnym.

Podlaski ZPN zastrzega sobie zmianę terminu egzaminu wstępnego i przesunięcie terminu kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych do udziału w kursie.

KURS UEFA A

Nabór na kurs UEFA A Edycja 2024.

Składanie aplikacji 01.03.2023 – 30.11.2023r.

Egzamin wstępny – grudzień 2023.

Koszt kursu zgodnie z uchwałą zarządu PZPN – 4000 zł ( w cenę wliczony jest komplet strojów sportowych marki ERREA )

Szczegółowych informacji udzieli : Bogusław Nos

Kontakt tel. 506 946 092    e-mail: boguslaw.nos@pzpn.pl

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

Wyciąg z Uchwały nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami

Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA

1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci

muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu

informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek

zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail

wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem

miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni

praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych

PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia

składania wniosków:

a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs

trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za

przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w

szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć

praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty

ważności widniejącej na dokumencie),

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C,

GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu

informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych

osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego

paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny

Art.13 RODO.

5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie

przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)

i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba,

która spełnia następujące kryteria:

1.posiada ważną licencję trenera UEFA B,

2.posiada udokumentowane doświadczenie jako pierwszy trener w piłce nożnej jedenastoosobowej w dwóch pełnych rundach rozgrywkowych,

3.pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z następujących działań:

a) oceny doświadczenia trenerskiego,

b) oceny doświadczenia zawodniczego,

c) części teoretycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA A zobowiązany jest

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba,

która spełnia następujące kryteria:

1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

2.posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego

UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,

3.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV

poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),

4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C

Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone

w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.