Podlaski ZPN posiada jeszcze wolne miejsca na kurs trenerski UEFA B

Termin kursu:

11.03.2023- 17.09.2023

Miejsce kursu :

Białystok ul. IX LO ul.Antoniuk Fabryczny 1

Koszt kursu:

2500 zł ( cena obejmuje pakiet strojów sportowych marki ERREA – komplet treningowy, dres, koszulka polo )

Kurs obejmuje 8 sesji weekendowych sobota-niedziela, 2 spotkania w mikrogrupach, wyjazd studyjny w akademii piłkarskiej i staż w klubie .

Szczegółowy harmonogram kursu przedstawiony zostanie  po egzaminie wstępnym.

Podlaski ZPN zastrzega sobie zmianę terminu egzaminu wstępnego i przesunięcie terminu kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych do udziału w kursie.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1.            Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim. 

2.            Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  – wniosek zawierający:

a.            imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,

b.            określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód, 

c.            w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d.            oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3.            Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:

a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany       kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym                              w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

4.            Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

5.            Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

2.posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C  w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,

3.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej  IV poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),

4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.