Podlaski Związek Piłki Nożnej otrzymał status organizacji pożytku publicznego uprawnionej do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku (Podlaski ZPN został wymieniony w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozliczając podatek za 2022, podatnicy mogą przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Podlaskiego ZPN. W tym celu wypełniając PIT-37 w pozycji nr 147 należy wpisać numer KRS Podlaskiego PZN, tj. 0000229717, a w pozycji nr 148 kwotę.

WSPARCIE DLA KLUBÓW -CZŁONKÓW PODLASKIEGO ZPN

Dodatkowo w pozycji nr 149 podatnicy mogą wskazać cel szczegółowy. Jeśli chcą Państwo, aby Państwa klub sportowy był beneficjentem takich środków, to mogą Państwo informować podatników, aby jako cel szczegółowy wskazywali nazwę Państwa klubu. Jeśli Państwa klub jest organizacją pożytku publicznego niewpisaną do wykazu prowadzonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu, to takie rozwiązanie nie będzie możliwe (art. 27aa ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Po otrzymaniu informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego o tym jaka kwota została przekazana od podatników ze wskazaniem jako celu szczegółowego Państwa klubu, skontaktujemy się z Państwem celem zawarcia stosownej umowy, która będzie regulowała kwestie rozliczeń. Środki uzyskane z 1,5% mogą zostać wykorzystane jedynie na prowadzenie działalności pożytku publicznego (zgodnie
z zakresem działalności pożytku publicznego zawartym w Statucie Podlaskiego ZPN). Podlaski ZPN będzie mógł refundować Państwa wydatki, po weryfikacji otrzymanych od Państwa dokumentów, o ile wydatki te będą przeznaczone na prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z celami statutowymi Podlaskiego ZPN tożsamymi z celami statutowymi Państwa klubu.