Na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2022 roku Komisja d/s nagłych PZPN podjęła uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużania licencji trenerskich.

Poniżej treść uchwały:

Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej

Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych, w tym dot. ograniczenia możliwości odbywania zgromadzeń, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę o następującej treści:

Art. 1 Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym – stosownie do treści art. 11 i art. 15 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300,00 zł oraz opłaty za przedłużenie licencji w wysokości 1/3 kwoty określonej w art. 18 ust. 2 pkt 2) ppkt 2) ww. Uchwały Zarządu PZPN nr IV/63.

Art. 2 Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie nadzwyczajnym – stosownie do treści art. 19 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300,00 zł oraz opłaty za przedłużenie licencji w wysokości określonej w art. 19 ust. 2 ww. Uchwały Zarządu PZPN nr IV/63.

 Art. 3 Organami uprawnionymi do wydania licencji, o której mowa w Art. 1 i Art. 2 są komisje ds. licencji trenerskich Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia