W dniu 27.02.2022 Komisja d/s Nagłych podjęła decyzję o zmianie uchwały dotyczącej obcokrajowców spoza Unii Europejskiej występujących w rozgrywkach piłkarskich.

Uchwała nr 5/2022 z dnia 27 lutego 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

I. Działając na podstawie Art. 36 § 2 Statutu PZPN przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

1. W § 35 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

Ograniczenia o których mowa w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania w odniesieniu do zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

cyt.

VII. UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW – CUDZOZIEMCÓW

§ 35

 1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców.
 2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Liczbę zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej mogących równocześnie występować w poszczególnych meczach określają odrębne przepisy PZPN i regulaminy poszczególnych rozgrywek.
 3. W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, jego uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.
 4. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP.
 5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do gry.
 • Ustala się, iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
 • Ograniczenia o których mowa w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania w odniesieniu do zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Uchwała nr 6/2022 z dnia 27 lutego 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych

I. Na podstawie Art. 36 § 2 Statutu PZPN przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych:

1. Dotychczasowy Art. 1 otrzymuje numerację Art. 1 ust. 1

2. W Art. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie dotyczą zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

3. W Art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie dotyczą zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Cyt.

Art. 1

1. Od sezonu 2019/2020 do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku:

 1. W rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym – bez ograniczeń,
 1. W rozgrywkach 1. Ligi – 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
 2. W rozgrywkach 2. Ligi, 3. Ligi i niższych klas rozgrywkowych – 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
 3. W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu WZPN – zgodnie z decyzją Zarządu właściwego WZPN,
 4. W rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym –
  2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
 5. W rozgrywkach I i II ligi kobiet oraz Pucharu Polski kobiet na szczeblu WZPN – 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej,
 6. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi Futsalu oraz Halowego Pucharu Polski na szczeblu centralnym – 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
 7. W rozgrywkach II ligi Futsalu oraz Halowego Pucharu Polski na szczeblu WZPN – 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
 8. W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet oraz Pucharu Polski Kobiet na szczeblu WZPN i na szczeblu centralnym – 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej,
 9. W rozgrywkach piłki nożnej plażowej – 1 zawodnik (zawodniczka)-cudzoziemiec (cudzoziemka) spoza obszaru Unii Europejskiej,

2. Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie dotyczą zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

cyt.

Art. 3

1. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet jednego zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika- cudzoziemca w Polsce.

2. Postanowienie art. 3 ust. 1 nie dotyczy zawodników, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek danego sezonu kończą 15 rok życia i młodszych.

3. Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie dotyczą zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie.