Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN przypomina o zasadach zmiany terminu meczy ligowych we wszystkich ligach i kategoriach wiekowych.

Wyciąg z regulaminu rozgrywek :

Zasady rozgrywek:

  • 19

PKT.16. Klub będący gospodarzem zawodów, ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału Gier i Ewidencji) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia) oraz wniesieniu opłaty w wysokości określonej w tabeli nr 8. Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.

PKT.17. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier i Ewidencji. Klub zwracający się o zmianę terminu, zobowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie), z zastrzeżeniem pkt. 14. Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na rzecz Podlaskiego ZPN w wysokości określonej w tabeli nr 8. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

PKT.18. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub w wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

ZAŁĄCZNIK nr 8 do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich Podlaskiego ZPN w sezonie 2020/2021

PKT.5. Zmiana daty lub godziny spotkania w trybie par. 19 pkt.16 (na 14 dni i więcej przed meczem)

IV liga-50,00 KOS-40,00 A klasa-30,00 Zespoły młodzieżowe i kobiece-25,00

PKT. 6. Zmiana daty lub godziny spotkania w trybie par. 19 pkt.17

  1. a) od 10 do 13 dni przed meczem

IV liga- 100,00 KOS- 80,00 A klasa- 60,00 Zespoły młodzieżowe i kobiece-50,00

  1. b) od 5 do 9 dni przed meczem

IV liga- 300,00 KOS-240,00 A klasa-180,0 Zespoły młodzieżowe i kobiece 150,00

Opłaty należy dokonać na konto:

Kluby (transfery, uprawnienia,…) 98 1160 2202 0000 0003 3630 9195