Ministerstwo Sportu opublikowało na swojej stronie internetowej pytania i odpowiedzi dotyczące IV etapu odmrażania sportu. Część z nich ściśle związana jest z piłką nożną. Prezentujemy je poniżej.

1. Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?

Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

2. Czy można prowadzić zajęcia sportowe w terenie otwartym?

Tak, można prowadzić zajęcia w terenie otwartym, tj. parkach, lasach, łąkach, drogach publicznych, itp.

3. Ile osób może liczyć grupa na zajęciach prowadzonych w terenie otwartym?

W przypadku zajęć prowadzonych w terenie otwartym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zajęcia.

4. Czy można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia sportowe i zawody sportowe w terenie otwartym?

Tak, można organizować takie aktywności zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

6. Kto odpowiada za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu przepisów w przypadku organizacji aktywności w terenie otwartym?

Odpowiedzialność spoczywa na organizatorze danej aktywności/osobie prowadzącej zajęcia w terenie otwartym.

14. Od kiedy można organizować obozy sportowe?

Obozy sportowe można organizować od 6 czerwca br.

15. Jaki jest limit uczestników obozów sportowych?

Rozporządzenie nie określa limitu osób biorących udział w organizacji obozów sportowych. Szczegółowe zasady organizacji obozów sportowych określono w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku: https://www.gov.pl/web/sport/bezpieczny-wypoczynek—wytyczne-men-gis-i-mz-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku

UWAGA! Wszelkie kwestie związane z organizacją obozów pozostają w kompetencjach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

16. Czy można organizować turnieje w halach sportowych?

Tak, można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności.

17. Ilu uczestników może brać udział w turnieju?

Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

18. Czy możliwa będzie organizacja zawodów i imprez sportowych przez inne podmioty niż polskie związki sportowe, na przykład stowarzyszenia kultury fizycznej? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Tak, rozporządzenie nie określa katalogu podmiotów uprawnionych do organizacji zawodów i innych imprez sportowych. W przypadku organizacji takich imprez niezbędne jest spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

19. Czy limit 150 uczestników dotyczy jednego dnia turnieju czy całego turnieju, który trwa 3 dni?

Sformułowany w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego turnieju, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. W związku z powyższym, w przypadku turnieju trwającego trzy dni, może w nim brać udział nie więcej niż 150 uczestników.

20. Czy kibice mogą być na hali sportowej w trakcie turnieju?

Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

21. Czy rodzice mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci?

Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

22. Czy w przypadku zajęć lub wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w których uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników, w ramach limitu 150 uczestników możliwy jest udział publiczności?

Nie, limit dotyczy jedynie uczestników określonej formy aktywności (nie odnosi się do, osób obsługujących wydarzenie), która odbywa się bez udziału publiczności.

23. Czy podczas zawodów sportowych mogą być na hali sportowej trenerzy, którzy są rodzicami zawodników?

W przypadku zawodów sportowych uczestniczyć może w nich nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. W związku z powyższym, rodzić, który jest trenerem drużyny biorącej udział w zawodach (osobą obsługującą zawody), może przebywać na hali.

26. Od kiedy w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności i na jakich zasadach?

Możliwość taka przewidziana jest od 19 czerwca br. do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

30. Ilu ćwiczących może być jednocześnie na Orliku?

W przypadku zajęć prowadzonych na Orliku uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

32. Czy możliwa jest aktywność fizyczna bez maseczki?

Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

33. Czy podczas aktywności sportowej jest obowiązek zachowania 2 metrowego dystansu społecznego?

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

42. Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

44. Czy nadal będzie obowiązywał limit osób na boiskach sportowych położonych na zewnątrz?

Tak, jednak rozporządzenie zwiększa limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie na boisku do 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

45. Czy w myśl obowiązujących przepisów możliwe jest podzielenie hali zamkniętej na 3 sektory i udostępnienie jej np. 3 grupom?

Tak, rozporządzenie nie określa dopuszczalnej liczby uczestników określonych zajęć w stosunku do metrażu obiektu. Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie w tym samym miejscu, tj. 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

46. Jakie są obecnie wytyczne sanitarne?

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
– weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
– dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
– zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
– dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
– zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.

Komplet pytań i odpowiedzi dotyczących IV etapu odmrażania sportu znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa POD TYM LINKIEM .