Ostatnie wolne miejsca na kurs trenerski UEFA A

Podlaski ZPN informuje, o ostatnich wolnych miejscach na kurs UEFA A, który odbędzie się w terminie:

UEFA A Białystok listopad 2019- sierpień 2020

Trenerów II klasy i instruktorów piłki nożnej zapraszamy na ostatni kurs UEFA B wyrównawczy. Zgodnie z uchwałą PZPN kursy tego rodzaju można prowadzić do końca 2019 roku.

Wszystkie zapisy tylko poprzez platformę PZPN 24

Przypominamy ogólne zasady aplikacji i aktualne terminy kursów:

UEFA A Białystok listopad 2019- sierpień 2020
UEFA B Białystok listopad 2019 – maj 2020
UEFA B wyrównawczy Białystok listopad 2019 – marzec 2020
Grassroots C Białystok październik 2019- luty 2020

Wyciąg z uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji
Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu
informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-
mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z
wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca
wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery
zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN
obowiązków trenera piłki nożnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na
dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej
uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty
wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć
praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może
być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi – do 23 sierpnia
2013 roku,
1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka
nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod
warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013
roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT
systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie
przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia
wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne
określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu
UEFA A,
1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2.W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba,
  która spełnia następujące kryteria:
  1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
  1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum
  1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
  1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na
  poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu
  UEFA B) i
  1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
  2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
  zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Szczegółowych informacji udziela trener koordynator

Bogusław Nos

t. 503 135 936