Zarząd Podlaskiego ZPN zatwierdził zmiany w regulaminie rozgrywek w sezonie 2018/2019

Tekst jednolity regulaminu i załączniki nr 6 i nr 7 w zakładce pliki do pobrania

Uchwała nr 2/IV/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr 3/VIII/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Regulaminu rozgrywek mistrzowskich Podlaskiego ZPN w sezonie 2018/2019

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Zdrowia dot. badań lekarskich zawodników, Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników, Uchwały nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie wprowadzenia zmian do systemu unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia unifikacji organizacji i współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, oraz § 31 pkt 1 ppkt m Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje:

 1. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale 3/VIII/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Regulaminu rozgrywek mistrzowskich Podlaskiego ZPN w sezonie 2018/2019:

1) §14 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub złożone oświadczenia przez zawodników amatorów, którzy ukończyli 23 rok życia o braku przeciwwskazań zdrowotnych zgodnie z §26. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do sprawozdania z zawodów zawodników zdolnych do gry.

2) §18 ust. 8 ppkt d) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania orzeczeń lekarskich lub oświadczeń zawodników (załącznik Nr 6) odpowiednio do zasad określonych w §26 ust. 1-3 niniejszego regulaminu. Sędzia może zażądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem kierownika/trenera.

3) §26 ust. 1-7 otrzymują nowe następujące brzmienie:

 1. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia uczestniczący w rozgrywkach, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
 2. a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
 4. Zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach, zobowiązani są do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
 5. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach, zobowiązani są do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym (Załącznik Nr 7).

 

 

 1. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
 2. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:

 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. Zm.);

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. Zm.).

 1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa powyżej w ust. 1 i 2 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
 2. Fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa powyżej w ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa powyżej w ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

 

4) W załączniku nr 2 do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich Podlaskiego ZPN w sezonie 2018/2019 – OGÓLNE ZASADY ROZGRYWEK – KATEGORIE WIEKOWE, RODZAJE ROZGRYWEK, SKRÓCONE PRZEPISY GRY, WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH wprowadza się następujące zmiany:

Ø w rozgrywkach w kategorii Junior Młodszy czas gry będzie wynosił 2×45 minut,

Ø w kategorii Trampkarz czas gry będzie wynosił 2×40 minut oraz kary dyscyplinarne wg Przepisów Gry (żółta i czerwona kartka),

Ø w rozgrywkach w kategorii Orlik, Żak, Skrzat definicja wrzutu otrzymuje nowe brzmienie: Wrzut – Wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3m”.

5) Dodaje się załączniki:

Załącznik Nr 6 Oświadczenie kierownika/trenera drużyny o braku przeciwskazań zdrowotnych zawodników.

Załącznik Nr 7 Oświadczenie zawodnika amatora powyżej 23 roku o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Podlaskiego ZPN Sławomir Kopczewski