Zapisy na kursy trenerskie przedłużone do 31 października!!!

Start / Aktualności Młodzieżowe / Zapisy na kursy trenerskie przedłużone do 31 października!!!

Wyciąg z uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 • określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 • w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 • skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 • skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 • skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY

 

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi – do 23 sierpnia 2013 roku,
 • W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
 •  pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

 

 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 

 • 100% obecność na zajęciach kursu,
 • prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
 • odbycie stażu trenerskiego,
 • zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C

 

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots C

 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 • 100% obecność na zajęciach kursu,
 • prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
 • odbycie stażu trenerskiego,
 • zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

 

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

 • Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
 • posiada ważną licencję trenera UEFA B,
 • ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA A,
 • pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 • W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.
 • paragraf 15

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 • 100% obecność na zajęciach kursu,
 • prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
 • odbycie stażu trenerskiego,
 • przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
 • zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY

 • Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
 • posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,
 • w przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
 • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 • W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1.1 100% obecność na zajęciach kursu,

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

1.3 odbycie stażu trenerskiego,

1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).

2.W pracach Komisji Egzaminacyjnej musi brać udział w charakterze przewodniczącego Komisji – przedstawiciel PZPN wyznaczony przez Komisję Techniczną PZPN.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

 •  posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
 • ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
 •  lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i
 • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1.1 100% obecność na zajęciach kursu,

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

1.3 odbycie stażu trenerskiego,

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.

 

Planowane kursy trenerskie przez Podlaski ZPN :

 

UEFA A  Białystok  listopad 2017- lipiec 2018 ( cena kursu 4300 zł )

UEFA B+A Białystok listopad 2017- sierpień 2018 ( cena kursu 4900 zł )

UEFA B  Białystok  listopad 2017 – marzec 2018 ( cena kursu 2250 zł )

UEFA B wyrównawczy Białystok listopad 2017 – luty 2018 ( cena kursu 1700 zł )

Grassroots C Białystok listopad 2017 – luty 2018 ( cena kursu 950 zł )