KOMUNIKAT dot. nowej tabeli ekwiwalentów sędziowskich

Start / Aktualności Sędziowie / KOMUNIKAT dot. nowej tabeli ekwiwalentów sędziowskich

KOMUNIKAT

dot. nowej tabeli ekwiwalentów sędziowskich

oraz interpretacji podatkowej rachunków sędziowskich

 

Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej na swoim posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 roku uchwalił nową tabelę ekwiwalentów

i dojazdów sędziowskich uwzględniającą konieczność wyliczenia 20% kosztów uzyskania przychodu obowiązującej od  1 stycznia 2018 roku.

Zmiana związana jest z interpretacją podatkową otrzymaną przez PZPN z Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą  rozbieżnościami, w jaki sposób pod względem podatkowym traktować ekwiwalenty wypłacane przez kluby sędziom. Z interpretacji wynika, że w przypadku rachunków sędziowskich nie są łącznie spełnione wszystkie przesłanki pozwalające zastosować uproszczoną formę rozliczania kwot nieprzekraczających 200 zł. (Interpretacja podatkowa Izby Skarbowej w Warszawie)

W związku z powyższym:

  • sędziowie na rachunkach muszą wypisywać 20% koszty uzyskania przychodów bez względu, czy ekwiwalent przekracza 200 zł, czy też nie,
  • kluby muszą wysyłać roczne deklaracje podatkowe PIT-11 wszystkim sędziom, którzy w ciągu roku otrzymali od nich wynagrodzenie, bez względu czy ekwiwalent przekraczał każdorazowo 200 zł, czy też nie.

Podstawa prawna:

  • , Art. 13 pkt. 2 i 5-9, Art. 41 ust. 1, Art. 42 ust. 1, Art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art.41.1

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4 – 9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do  dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania  przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą  stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust.1.

Art. 42.1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na  rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Art.42.2 pkt.1

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym,  z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani  przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika  wykonują swoje zadania  – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym  mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11);